Protocol competitie 2018

DOELSTELLING:

De doelstelling van dit document is het verschaffen van helderheid voor alle competitie spelers van de Oosterhoutse en voor leden die overwegen competitie te gaan spelen.

INLEIDING:

 • Het uitgangspunt van het competitieprotocol is het aangeven van een duidelijk onderscheid tussen de selectieteams en de sportieve teams die voor de Oosterhoutse competitie gaan spelen.

 • Inschrijven in alleen mogelijk voor Kennismakingsleden, Gewone leden, Jeugdleden en Familieleden.

 • Inschrijfgeld 18 holes teams €25 p.p.
  Inschrijfgeld 27 en 36 holes teams €50 p.p.

 • Sportieve teams die collectief besluiten niet te willen deelnemen aan de teamtrainingen krijgen een korting van 50% op bovengenoemd inschrijfgeld.

 • Voor alle teams wordt er volgens onderstaand schema vanuit de vereniging de volgende extra trainingsmogelijkheden, naast nog evt. extra te benoemen activiteiten, gefaciliteerd.

        

Teamtraining winter

(5 maanden)

Individueel winter

0,5 u pp/pm

Wildcard winter

0,5 u pp/pm

36 holes

hoofdklasse

3 uur per mnd

3 uur per mnd

1 uur per mnd

36 holes

1e klasse

2 uur per mnd

36 holes

2e klasse en lager

1 uur per mnd

18 holes jeugd

hoofdklasse

3 uur per mnd

3 uur per mnd

1 uur per mnd

18 holes jeugd

1e klasse

3 uur per mnd

18 holes jeugd

2e klasse en lager

2 uur per mnd

27 holes

hoofdklasse

3 uur per mnd

3 uur per mnd

1 uur per mnd

27 holes

1e klasse

2 uur per mnd

27 holes

2e klasse en lager

1 uur per mnd

18 holes

hoofdklasse

2 uur per mnd

18 holes

1e klasse en lager

1 uur per mnd

 • Bovenstaande extra’s voor prestatieteams  worden alleen gefaciliteerd indien de betreffende teams in de best mogelijke samenstelling gevormd worden, en dat spelers zich geplaatst hebben door middel van maandmedals en de strokeplay /matchplaykampioenschappen.
 • N.B.: de privetrainingen (0,5 uur p.p./p.maand) voor de hoofdklasse teams, hebben tot doel de spelers de mogelijkheid te bieden te werken aan zaken die in de teamtraining naar voren komen, en er tevens voor zorg dragen dat er een serieus (trainings) programma gevolgd wordt als voorbereiding op de competitie.
 • De TC kan op basis van verwachtingen besluiten om teams die (nog) niet in bovengenoemde klassen spelen in het lopende jaar toch faciliteiten te bieden (e.e.a. i.o.m. de pro).
 • Wildcards zijn spelers die faciliteiten kunnen ontvangen op basis van hun prestaties en / of handicap, als gegadigden voor eerste teams in aanmerking komen, maar daar (nog) niet voor geplaatst zijn.
 • De teams die direct onder de prestatieteams spelen kunnen op basis van HCP en wedstrijdresultaten  (maandmedals en strokeplay kamp.) worden samengesteld i.v.m. aansluiting en evt. promotie van deze spelers naar prestatieteams.
 • PS. De vereniging kan een beroep doen op spelers die faciliteiten genieten, om beschikbaar te zijn voor activiteiten van de vereniging  (bijv. jeugdbegeleiding , clinics e.d.)
 • Overige teams worden aangemerkt als sportieve teams en samengesteld op basis van HCP en kunnen ook hun voorkeur voor een teamsamenstelling kenbaar maken.
 • De TC zal met deze voorkeur zo veel mogelijk rekening houden echter wij kijken tevens naar de handicapverschillen in de teams en uitgangspunt is ook om zoveel mogelijk deelnemers (lees o.a. nieuwe leden) te kunnen plaatsen in de competitieteams.

INSCHRIJVING:

Algemeen:

 • Maximale handicap: afhankelijk per team, uitgangspunt is het gemiddelde van de eerste 3 spelers vermenigvuldigd met de factor 1,5.
 • Uitzonderingen kunnen alleen hierop worden gemaakt (bijv als er anders geen team geformeerd kan worden) in overleg met team(captain) en TC.
 • Bij inschrijving voor de competitie dient men op de hoogte te zijn van het competitieprotocol en -reglement.
 • Bij inschrijving voor de competitie dient men over goede kennis van de golfregels te beschikken en te handelen volgens de etiquette-regels (lees o.a.: respect voor de baan en mede-competitors).
 • Bij inschrijving voor de competitie accepteert men de kosten die deelname met zich mee brengt (denk aan reiskosten, voorspelen, diners, gastheerschap etc.).
 • Iedere speler die zich inschrijft voor de competitie dient op de hoogte te zijn van het algemeen competitiereglement van de NGF. Dit is te raadplegen en te downloaden via de website van de NGF.
 • Inschrijving voor de competitie : d.m.v. formulier op de website. (let op sluitingsdatum!)

Teams:

 • De Technische Commissie maakt onderscheid in twee categorieën voor de competitie:
  • Deelnemers voor prestatiegerichte teams en
  • Deelnemers voor sportief gerichte teams.
 • De TC verlangt van de spelers die zich inschrijven voor de competitie voor prestatiegerichte teams: aanwezigheid bij alle eventuele kwalificatie wedstrijden, voorbereidende en door de pro begeleide trainingen, het (al dan niet collectief) voorspelen, en de NGF-wedstrijden incl. het gastvrouw/heerschap van de competitie, kortom commitment om tot het hoogst haalbare resultaat te komen.
 • De Technische Commissie gaat ervan uit dat spelers die zich inschrijven voor de competitie voor sportief gerichte teams, voor alle wedstrijden incl. het gastvrouw/heerschap van de competitie beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen zij in overleg met de desbetreffende captain een oplossing zoeken.

Selectiecriteria voor de prestatiegerichte teams:

 • Men kwalificeert zich voor een prestatieteam op basis van handicap (zie boven) en minimaal 4 scores, behaald in (winter) maandbekers en strokeplay kampioenschap van het afgelopen jaar. De winter maandmedals tellen ook mee daar dit voor nieuwe leden de mogelijkheid biedt om zich voor een team te kwalificeren.
 • No returns worden in principe gehonoreerd met de slechtste score van de betreffende wedstrijd plus 1 slag. Mochten er andere redenen zijn, dan alleen een slechte score voor een no return, laat dit dan weten d.m.v. een mail naar de TC.
 • Indien er te weinig inschrijvingen / deelnemers zijn, behoudt de Technische Commissie zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande en uit de andere inschrijvingen leden te vragen deel te nemen aan de selectie voor een prestatie team. E.e.a. met in acht name van het uitgangspunt om op het hoogst mogelijk niveau te acteren.

Samenstelling van de prestatiegerichte teams:

 • De beste zes spelers plaatsen zich voor elk van de eerste teams.
 • Van deze 6 worden de beste 3 of 4 (ter beoordeling van TC en i.s.m. de Pro) presterende spelers uit de maandbekers en de strokeplay kampioenschappen rechtstreeks geplaatst in de respectievelijke 1e teams. Deze spelers spelen een lager gemiddelde in de wedstrijden dan het totaal gemiddelde van het team.
 • De overige (2/3) aan te wijzen spelers per team kunnen zich plaatsen d.m.v. (minimaal 4) scores in maandbekers, strokeplay kampioenschappen en eventueel nader te bepalen kwalificaties in de voorbereidende competitie periode (ter beoordeling van TC en i.s.m. de Pro).
 • De daarop volgende beste spelers gaan naar de respectievelijke 2e teams.
 • Indien nodig komen de reserves voor de 1e teams uit de 2e teams en zullen bestaan uit de beste spelers van het betreffende 2e team
 • nb: Hierop kan door de TC een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld een speler die geen tijd heeft om volledig beschikbaar te zijn, en qua speelsterkte / prestaties in het team zou passen, kan als vaste reserve voor een eerste team fungeren.
 • nb: de TC kan besluiten om de zowel de strokeplay kampioen en de matchplay top 4, indien hij/zij zich niet gekwalificeerd heeft, toch direct te plaatsen voor een 1e team.
 • nb: bij ex aequo nummer 6 positie beslist de Technische Commissie bij nadere bestudering van scores en prestaties in de voorbereidende periode (e.e.a. in samenspraak met de Pro).
 • Voor de prestatieve teams worden de Captains aangewezen in overleg met de Pro, de TC en het desbetreffende team.
 • De captain is de schakel tussen het Bestuur, de TC, en alle leden van het team. Een captain wordt geacht in staat en bereid te zijn de teamspelers te (ver)binden en te motiveren, laat zich aanspreken op zijn/haar keuze en is een representatieve vertegenwoordiger van de club.
 • Op verzoek van de Pro en/of de Competitie Co÷rdinator moeten Captains bereid zijn spelers aan een hoger geplaatst team af te staan.

Samenstelling van de sportieve teams:

 • De sportieve teams worden samengesteld op basis van HCP (zie boven).
 • Alle teams bestaan in principe uit 8 spelers, echter met een minimum van 7 spelers.
 • Bij deze teams dient er gerouleerd te worden, tenzij e.e.a. in goed overleg met de captain, team en speler naar ieders tevredenheid anders beslist wordt.

ALGEMEEN

 • Het is voor captains niet mogelijk om zonder overleg met de TC wijzigingen aan te brengen in samenstelling van teams.
 • Een competitiespeler kan niet zonder tussenkomst van TC van team wisselen.

GASTHEERSCHAP

 • I.v.m. de uitstraling van de Oosterhoutse zal de TC een goed verzorgde koffie ontvangst en lunch (voor de 27 en 36 holes teams) uitonderhandelen met de catering. Alle teams dienen zich hieraan te conformeren.
 • De “borrelhap” kan door de teams zelf ingevuld worden.

CLUBKLEDING

 • Onderstaand geldt voor alle selectie teams.
 • Sponsor-uiting op rechter mouw toegestaan volgens NGF richtlijnen.
 • Sponsoring dient overlegd te worden  met de TC en sponsorcommissie.

SANCTIES:

 • Spelers die zich na de teamindeling terugtrekken uit een team zonder dringende reden kunnen zowel voor het huidige als het daaropvolgende jaar, uitgesloten worden van deelname aan de competitie.
 • Wangedrag op de eigen baan en/of die van de gastclubs kan op z’n minst worden bestraft met één jaar uitsluiting van deelname aan de competitie. Een en ander in overleg met en ter beoordeling van het bestuur.
 • Ook onsportief gedrag, het niet handelen volgens de etiquette c.q. het niet handelen in de geest van het golfspel, kan/zal worden bestraft.
 • De sancties kunnen alleen door het bestuur worden opgelegd.

TOT SLOT:

 • Dit protocol dient slechts als basis en zal in de loop der jaren worden bijgesteld en uitgebreid daar waar nodig.
 • De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om dit protocol te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of elementen ervan te schrappen.
 • Zaken die in dit reglement niet voorzien zijn, vallen ter beoordeling van de Technische Commissie en /of het bestuur van de vereniging.

   

Technische Commissie juli 2017

naar boven